Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LAMALA – dziecięca radość Sebastian Szczepan z siedzibą w Warszawie, ul. Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa, NIP: 634-198-12-32, REGON 142822261, zwany dalej: „Administratorem”;
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa z dopiskiem ADO-RODO lub e-mail: biuro@lamala.pl;
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy – zawarcie, realizacja, rozliczenia, archiwizacja) zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem  do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
 4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub po uzyskaniu jednoznacznej, dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody wyrażonej przez Klienta. Zgoda może być w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na legalność wykorzystania danych dokonanego w okresie przed wycofaniem.
 5. Administrator gromadzi i przetwarza dane o Klientach ograniczając je do następującego minimum: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, nr NIP.
 6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta. Niepodanie danych uniemożliwia również złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej, cofnięcia zgody na wysyłanie newsletter’a.
 8. Zbierane przez administratora dane i informacje są zabezpieczone w sposób pozwalający na ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Gromadzone informacje są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Klient w każdej chwili ma prawo kontroli i wglądu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji, jakie jego dane podlegają gromadzeniu oraz przetwarzaniu, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
 10. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie nie będzie już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane, cofnięta zostanie zgoda, na podstawie której dane były przetwarzane, dane były przetwarzane z naruszeniem prawa, został złożony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie jego zgody, może on żądać od Administratora danych, by przekazał innemu Klientowi albo innemu administratorowi danych jego dane osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na sprawy związane z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Dane osobowe Klienta, Sprzedawca przekazuje firmom logistycznym, kurierskim i pośrednikom w płatnościach – w celu realizacji zamówienia.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: biuro@lamala.pl lub kontakt pisemny: LAMALA – dziecięca radość Sebastian Szczepan z siedzibą w Warszawie, ul. Szklanych Domów 9A/8, 04-346 Warszawa z dopiskiem ADO-RODO.

Close Menu
×
×

Koszyk